Novo izdanje pripovjedaka Dinka imunovi a, sa predgovorom Ane Pintari Lektirni su to naslovi, od kojih su naj itanije pripovijetke Alkar i Duga Dinko imunovi. Novo izdanje pripovjedaka Dinka imunovi a, sa predgovorom. Ane Pintari Lektirni su to naslovi, od kojih su naj itanije pripovijetke Alkar i Duga Dinko imunovi. Duga Dinko Imunovi instructions guide, service manual guide and maintenance manual guide on your products. Before by using this manual, service or.

Author: Vigore Tojatilar
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 28 July 2014
Pages: 10
PDF File Size: 10.86 Mb
ePub File Size: 15.41 Mb
ISBN: 179-3-24258-576-3
Downloads: 22197
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrirg

Published on Nov View 61 Download 4. Prema tome bi se HNP ili ilirski pokret mogao podijeliti na pet razdoblja: Tadanji HNP vue svoje poticaje iz drutvenih i politikih prilika Marija Terezija pokuavala je provesti neke reforme, meu njima i centralizaciju, zbog ega je Slavonija padala pod maarski utjecaj.

Osnivanje bekog Theresianuma u kojemu su se kolovali mladi plemii, djeca hrvatske i ugarske vlastele, oznaava poetak germanizacije hrvatskog plemstva, a time i otuenja narodnom jeziku.

Carica je uskoro vlast u Hrvatskoj predala Ugarskom namjesnikom vijeu pa je Hrvatska podvrgnuta Ugarskoj vladi, a Rijeka pridruena ugarskoj kruni. Zbog tih dogaaja, kao i reformi Josipa II, Feudalni odnosi bili su rasklimani, a trgovina je poela napredovati zahvaljujui izgradnji Jozefinske i Lujzinske ceste. Razumljivo da se javila elja Hrvata za emancipacijom, u emu su ih spreavali Maari, nastojei im oduzeti i narodnost i jezik.

Ipak, maarski je uveden u gimnazije i na sveuilite. Poslije toga se Hrvatski sabor opet sastao 7. Time su1Hrvatski narodni preporod dalje u tekstu HNP. Mijeanje pojmova HNP i ilirski pokret prisutan je od I. Glavnu rije imao je car, meutim on je bio priklonjen Maarima. Leopolda II, naslijedio je sin Franjo. Za vrijeme francuske revolucije pala je Mletaka republika pa je odlueno da se Mletaka Dalmacija kao dio nekadanje hrvatske drave preda hrvatskoj odnosno ugarskoj kruni.

Meutim, Dalmacija je ipak Prva austrijska uprava trajala je do Poslije poraza kod Slavkova, Dalmacija je predana Francuzima, a Tim inom prestala je postojati Dubrovaka Republika, a Potalijanavanje naroda preko kola pojaalo se za vrijeme francuske okupacije. Providur Vicko Dandolo koji je upravljao Dalmacijom, Austrija jeosim Dalmacije dobila i Istru, a Sve to dobiva naziv Ilirskih pokrajina ili Ilirije, sa sjeditem u Ljubljani, a pod pravom Augusta Marmonta.

Uz unaprijeenje hrvatskoga jezika, Marmont je mislio i o kolstvu pa je izdao naredbu da se obuka u kolama vri na materinjem jeziku, dok e se francuski odnosno talijanski upotrebljavati u licejima i srednjim kolama.

Za te potrebe, ime Starevi Ilirske provincije postojale su do srpnja Napoleon pokuava osvojiti Rusiju, ali doivljava katastrofalan poraz, poslije ega se sva podjarmljena Europa die protiv njega. Za vrijeme tih borbi Hrvati u Ilirskim pokrajinama padaju pod austrijsku okupaciju.

Kraljevinu Iliriju i sve podvrgao pod njemaku upravu u Ljubljani. Be je vratio Hrvatskoj dio dananje ue Hrvatske. Sve ovo rezultiralo je povlaenjem ljudi u sebe i tajnim radom u Austriji. Proirilo se slobodnozidarsko drutvo, kojemu je meu ostalima, pripadao i Maksimlijan Vrhovac. Uskoro su zidari bili otkriveni i mnogi meu njima osueni na smrt, a Vrhovac, koji se jedva spasio, predao je zbog optubi tek kupljenu tiskaru, urjaku Antunu Novoselu.

  DGI SANGBOG PDF

Na zajednikom saboru Maarima je bilo doputeno da osnuju maarski Narodni muzej, a poslije pobjede Napoleona nad Austrijom i osvajanja Bea, Maari i Hrvati su se usprotivili Napoleonu. Nakon financijskog sloma Austrije, i neprihvaanja prijedloga iz Bea na pounskom saboru Meu narodima je nastupilo ope mrtvilo, ali M. Antun Mihanovi izdaje brouru Re domovini od hasnosti pisanja v domorodnem4jeziku u kojoj govori o potrebi uvoenja hrvatskog jezika umjesto latinskog koji je bio slubeni.

Apsolutistiki sistem postajao je sve nesnosniji pa su upanijske skuptine dizale proteste. Na pounskom saboru otvorenom dkga Maari su opet zahtijevali uvoenje maarskog jezika u sve urede i kole krune sv.

Stjepana, dakle i u Hrvatsku.

Rasplamsala se estoka borba koja je trajala tri mjeseca i na kraju koje su hrvatski poslanici opet popustili pred Maarima i kada je II POETNI PERIOD Zbog prisutne cenzure stvara se cinko koja veinom govori o domovini, narodu i slobodi, a budui da se nije moglo otvoreno pisati, ona je prepuna matovitih elemenata kako bi se zamaglile prave misli i ciljevi kojima se teilo. Organizirala su se i drutva te izdavali asopisi.

Dogaaji iz drugih zemalja imhnovi su se i u hrvatski romantizam, kao i utjecaji raznih mislilaca, osobito Kollra, P.

U isto vrijeme Josip Kuevi pie knjiicu na latinskom jeziku u kojoj se na temelju isprava dokazuje da je Hrvatska uvijek imala svoj posebni dravopravni poloaj koji je bio nezavisan od Ugarske.

To je djelovalo na graansku patriotsku inteligenciju jer se i na sljedeem saboru, 8. Historijski gledano, HNP i nije donio nita novo jer je zapravo bio nastavak rada iz prolosti: Novost je bila samo u stupnju reakcije na prilike.

Sada je bio potreban organiziraniji nain borbe u koju se, uz feudalce i dio graanske klase nastoje uklopiti i svi ostali. Novosti su u njegovim ciljevima i tenjama: A da bi se u svemu tome i izborila neka prava prvenstveno je bio imuhovi jedinstven narodni jezik pa je trebalo stvoriti zajedniki pravopis i prihvatiti jedno knjievno narjeje kako bi se jezino ujednili svi hrvatski krajevi.

Toj potrebi udovoljio je Ljudevit Gaj svojom knjiicom Kratka osnova horvatskoslavenskoga pravopisanja Budim, Govori o velikom slavenskom jeziku jeziku svih3Maarski je uveden s izlikom da mlade inae ne bi mogla nai namjetenja u zajednikim uredima! Znaenje te knjiice je veliko, a njegov prijedlog grafije uveden je gotovo diga.

prirunik za 5. razred

Odmah poslije Gaja javlja se Pavao toos s pjesmom Kip domovine vu poetku leta Zagreb, u kojoj opisuje majku domovinu u crno uvijenu, naputenu od svih; dok druge narode obasjava svjetlost, nju prati crna sudbina jer su Hrvati zaboravili vlastiti jezik. Ta pjesma najvea je optuba hrvatskih generacija prije HNP. Pjesmom Re jezika narodnoga Zagreb, Josip Kundek ponavlja gotovo isti stih: Imunpvi sin moj neverni z menum se sramuje, – Staru slavu moju strano nagruje.

Ali on ipak vjeruje cinko borbu mladih koja mora dovesti do uspjeha. Iste godine izlazi i znamenita dug Ivana Derkosa Dua domovine nad sinovima svojim koji spavaju, pisana na latinskom jer je bila namijenjena prvenstveno uenicima, starijima i onima koji su poputali maarskom pritisku. Derkos otvoreno dolazi s prijedlogom jednog dijalekta za knjievni jezik, upozoravajui na tekoe jer e svatko htjeti braniti svoj dijalekt, bez obzira na cjelinu. U Disertaciji prije svega tvrdi da mi narodnoga jezika imademo u kojem sve izrei mogue jest, a inunovi Sabora trai da se bori za taj jezik.

  INTERPUMP WS151 PDF

Izabrao je tokavsko-ijekavavski dijalekt jer se njime slui veina Hrvata. Protivno traenju hrvatskih feudalaca da zadre latinski jezik u Hrvatskoj, Drakovi trai da Hrvati odgovore Maarima istom mjerom, tj. On se nada i sjedinjenju svih hrvatskih krajeva, a izvrnu vlast u Hrvatskoj eli predati banu. Na sljedeem saboru, fuga Izlaze i jo neke broure: A iste godine grof Franjo Vojkffy tiska svoju Dissertatio de introducenda in regno Hungariae negotiis publicis ingua hungarica u kojo se zalae za prava hrvatskog naroda.

Ljudevit Gaj podnosi molbu da mu se izda doputenje za izdavanje politikih hrvatskih novina s knjievnim prilogom. Novine su dobile doputenje za izlaenje, ali bez politike, zato je Gaj molbu napisao osobno kralju Franji I. Dozvola je bila izdana tek 9. Na zajednikom saboru u Pounu, Maari su htjeli oteti Slavoniju jer su smatrali da je oduvijek bila maarska, zatim su poeli svojatati i Rijeku i Primorje ali su naposljetku ipak poraeni.

[PDF] ↬ Free Download Duga ; Alkar ; Muljika | by Dinko imunovi

Za vrijeme zasjedanja Imunnovi su ponovo traili da se u svim kolama od petog razreda navie uvede maarski jezik kao nastavni, a zatim je zakljueno da Hrvatska sa Slavonijom mora uvesti maarski kao slubeni jezik. Hrvatski poslanici alili su se kralju pa navedeni zakljuak ipak nije realiziran. Ni Hrvati ni Maari nisu bili zadovoljni zakljucima ovog sabora i izmeu dva naroda poeo se stvarati sve dublji jaz: Uz Gaja je stajala grupa kulturnih radnika. Prvi Gajev Oglas, datiran Najavljuje da e izlaziti Novine horvatske i Danica horvatska, imunnovi i dalmatinska.

Novine horvatske izale su 6. Narod prez narodnosti je telo prez kosti. Na naslovnoj stranici objavljena je Rakoveva pjesma Danica. Iza te pjesme javlja se Dduga Babuki tokavsko-ikavski pisanom pjesmom Granici i Danici. Oba lista sastavljena su tako da privuku to vie ljudi u borbu za prava hrvatskog naroda, a u narodu su imunnovi s velikim oduevljenjem, iako ponajvie u uoj Hrvatskoj. Gaj je lancima poeo iriti narodne vidike: Novine horvatske mijenjaju ime u Ilirske narodne novine, a Danica u Danicu ilirsku te poinju izlaziti na tokavskom dijalektu i u novom pravopisu.

Read eBook Duga Epub [MP3] % free!

Time je Gaj povezao sve hrvatske krajeve u kulturnoj djelatnosti dinkl je sa sobom nosila i politike ciljeve. Da bi pojaao liniju kulture, Gaj pie djga Nekoja drutva slavjanska kao sredstva narodne izobraenosti u kojima zagovara osnivanje drutva koje bi se zauzimalo oko kulturnih nastojanja mislio je zapravo na osnivanje Matice hrvatske.

Preporoditelji dug posao nastavili osnivanjem itaonica koje su pridonosile veem koritenju narodnog jezika i okupljanju ljudi. Prva takva itaonica Prijatelji naeg narodnog slovstva otvorena je Oegovidruga iste godine u Karlovcu, prozvana Ilirskog itanja drutvo A.

Vakanovi i trea, Ilirska itaonica u Zagrebu, 4. Drakovi, tajdaher, Babuki i dr. Najbolju prozu za vrijeme ilirskog pokreta napisao je Matija Maurani: Pogled u Bosnu Na pounskom saboru Drakovi je zatraio da se osnuje posebna hrvatska vlada te se Hrvatska upravno odijeli od Ugarske.